©2014-2020, SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU
Tổ 22 - phường Đông Phong - thành phố Lai Châu
Điện thoại: 02313.876.391, Fax: 02313.876.916. Lịch công tác